• Email
 • Prenta

Lausar stöður

 • Email

Dýralæknir fisksjúkdómaeftirlits

24.04.2019 Fréttir - Lausar stöður

Tímabundin staða dýralæknis fisksjúkdómaeftirlits er laus til umsóknar. Um fullt starf í eitt ár er að ræða á starfsstöð Matvælastofnunar í Hafnarfirði. Viðkomandi dýralæknir vinnur undir faglegri stjórn sérgreinadýralæknis fisksjúkdóma.

Meðal verkefna eru reglulegar sýnatökur í fiskeldi vegna vöktunar sjúkdóma og almennt eftirlit. Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf 1. júní og verði til 31. maí 2020.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Dýralæknismenntun og réttindi til dýralækninga
 • Sérstök þekking á sjúkdómum eldisfiska æskileg
 • Ökuréttindi
 • Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg
 • Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar
 • Nákvæmni, frumkvæði, fagleg vinnubrögð og sjálfstæði í starfi
 • Hæfni til tjáningar í ræðu og riti á íslensku og ensku
 • Góð norskukunnátta æskileg
 • Góð almenn tölvukunnátta

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurborg Daðadóttir, yfirdýralæknir (sigurborg.dadadottir hjá mast.is) í síma 530-4800. Umsóknir skulu sendar í tölvupósti á netfangið starf@mast.is merktar „Dýralæknir fisksjúkdóma”.

Umsóknum þarf að fylgja ítarleg ferilskrá ásamt afriti af prófskírteini. Umsóknarfrestur er til og með 14. maí n.k. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir. Vakin er athygli á því að umsóknin gildir í 6 mánuði eftir að umsóknarfrestur rennur út nema umsækjandi ákveði annað. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi opinberra starfsmanna.

Hjá Matvælastofnun starfa rúmlega 90 starfsmenn. Stofnunin sinnir stjórnsýslu, eftirliti, fræðslu og þjónustu við sjávarútveg, landbúnað, fyrirtæki og neytendur í þeim tilgangi að stuðla að heilbrigði og velferð dýra, heilbrigði plantna og öryggi, heilnæmi og gæðum matvæla. Gildi stofnunarinnar eru fagmennska, traust og gagnsæi. 

 • Email

Dýralæknir á Markaðsstofu Matvælastofnunar

03.04.2019 Fréttir - Lausar stöður

Matvælastofnun óskar eftir að ráða dýralækni tímabundið til starfa á Markaðsstofu stofnunarinnar með aðsetur í Hafnarfirði. Um fullt starf er að ræða í eitt ár og er æskilegt að umsækjandi geti hafið störf 1. júní nk. 

Á Markaðsstofu starfa tíu manns. Markaðsstofa fer með málefni inn- og útflutnings dýra, dýraafurða, matvæla sem ekki eru af dýrauppruna, efna í snertingu við matvæli og ýmis önnur verkefni. Viðkomandi dýralæknir vinnur í nánu samstarfi við aðra starfsmenn skrifstofunnar en hefur jafnframt umsjón með tilteknum verkefnum samkvæmt starfslýsingu.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Eftirlit með inn- og útflutningi dýra, erfðaefnis, dýraafurða, notaðra landbúnaðartækja o.fl.
 • Útgáfa innflutningsheimilda
 • Útgáfa opinberra heilbrigðisvottorða
 • Leiðbeiningar um inn- og útflutningsmál dýraafurða, lifandi dýra o.fl.
 • Framkvæmd áhættumats vegna innflutningsmála
 • Samskipti við innlendar og erlendar stofnanir sem tengjast inn- og útflutningseftirliti
 • Fylgjast með smitsjúkdómum í dýrum og dýraafurðum í öðrum ríkjum
 • Fylgjast með löggjöf og þróun á sviði inn- og útflutnings hér á landi og í öðrum ríkjum
 • Upplýsinga- og gagnaöflun ásamt skýrslugerð
 • Önnur verkefni á verksviði markaðsstofu
 • Vinna að heilbrigðismálum varðandi markaðsaðgengi til móttökuríkja

Jafnframt felst í starfinu samskipti við aðrar stjórnsýslustofnanir hérlendis og erlendis, inn- og útflytjendur, farmflytjendur, hafnaryfirvöld, flugvallaryfirvöld o.s.frv. 

Hæfnikröfur

Umsækjendur skulu vera dýralæknar. Gerð er krafa um færni til tjáningar í ræðu og riti á íslensku og ensku, ásamt góðri almennri tölvukunnáttu. Nákvæm og fagleg vinnubrögð og geta til að starfa sjálfstætt eru áskilin ásamt góðri framkomu og lipurð í samskiptum. Æskilegt er að viðkomandi hafi einhverja reynslu af störfum við opinbert eftirlit. Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur. 

Umsóknarfrestur er til 23. apríl 2019. Sótt er um starfið í þjónustugátt á vef stofnunarinnar. Ferilskrá, prófskírteini og dýralæknisleyfi skal fylgja umsókn. Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þorvaldur H. Þórðarson, framkvæmdastjóri Markaðsstofu (thorvaldur.thordarson hjá mast.is) og/eða Kristín Hreinsdóttir, mannauðsstjóri (kristin.hreinsdottir hjá mast.is) í síma 530-4800. Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Dýralæknafélags Íslands.

 • Email

Dýralæknaþjónusta á Vestfjörðum

03.04.2019 Fréttir - Lausar stöður

Matvælastofnun auglýsir eftir sjálfstætt starfandi dýralækni til að taka að sér almenna dýralæknaþjónustu og bráðaþjónustu á Vestfjörðum í samræmi við reglugerð nr. 846/2011. Með reglugerðinni er ætlað að tryggja dýraeigendum nauðsynlega almenna þjónustu og bráðaþjónustu við dýr á landssvæðum þar sem fjöldi dýra er takmarkaður og/eða verkefni dýralækna af skornum skammti.

Gerður verður þjónustusamningur við viðkomandi dýralækni. Samningurinn er gerður til 5 ára en með gagnkvæmum uppsagnarákvæðum. MAST tryggir skv. samningnum mánaðarlega greiðslu til að sinna dýralækna- og bráðaþjónustu á víðkomandi þjónustusvæði.

Dýralæknir sem gerir þjónustusamning skal vera með starfsstöð innan hlutaðeigandi þjónustusvæðis til að tryggja eftir föngum að dýraeigendur fái ávallt dýralækna- og bráðaþjónustu innan hæfilegs tíma. Dýralækninum er heimilt að sinna bráða- og dýralæknaþjónustu á öðrum svæðum en tilgreind eru í samningi þessum. Með sama hætti er öðrum dýralæknum heimilt að bjóða fram þjónustu sína á þjónustusvæðinu. Æskilegt er að umsækjandi hafi góða þekkingu á staðháttum og sjúkdómastöðu á viðkomandi svæði. Gerð er krafa um góða íslenskukunnáttu.

Um eftirfarandi þjónustusvæði er að ræða:

Þjónustusvæði 3: Vesturbyggð, Tálknafjarðahreppur, Ísafjarðarbær, Bolungarvíkurkaupstaður og Súðavíkurhreppur.

Nánari upplýsingar um dýralæknaþjónustuna og gerð þjónustusamnings veitir Sigurborg Daðadóttir yfirdýralæknir sigurborg.dadadottir hjá mast.is í síma 530 4800. Jafnframt er vísað til reglugerðar nr. 846/2011 um dýralæknaþjónustu í dreifðari byggðum landsins. 

Umsóknir skulu sendar í tölvupósti á netfangið starf@mast.is merktar “Dýralæknir – þjónustusvæði 3”. Umsóknarfrestur er til og með 20. maí n.k.

Frétt uppfærð 24.04.19 kl. 17:42